LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

Administrator

Administrator

Administrator

Praca w LGD

Opublikowano w: O LGD

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalisty ds. projektów.

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)


 

 


Ogłoszenia archiwalne.

 

Łomşa 09.01.2012

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Sąsiedzi" Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Spejalista ds. Projektów .

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

Łomşa 12.07.2011

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Sąsiedzi" Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownika Biura LGD .

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

 

Łomşa 23.06.2011

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Sąsiedzi" Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownika Biura LGD .

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

Łomşa 17.03.2011 

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Sąsiedzi" unieważnia nabór na na stanowisko: Pełnomocnika Zarządu ds. LSR w Biurze Stowarzyszenia "Sąsiedzi".

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

Łomşa 04.03.2011

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Sąsiedzi" Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:Pełnomocnika Zarządu ds. LSR w Biurze Stowarzyszenia "Sąsiedzi".

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

Łomşa 25.02.2010

 

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Sąsiedzi" Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista ds. Projektów w Biurze Stowarzyszenia "Sąsiedzi".

 

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

  Łomşa 11.09.2009

 

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Sąsiedzi" Poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

- Pełnomocnik Zarządu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju
- Specjalista ds. ProjektĂłw
- Specjalista ds. Organizacyjnych

 

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

 

 


  

WYNIKI NABORU

 

 

Łomşa 01.08.2011

 

Wynik naboru na stanowisko pracy

"Kierownik Biura LGD" w stowarzyszeniu "Sąsiedzi" 

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

 

Łomşa 08.04.2011

Wynik II etapu naboru na stanowisko pracy

"Kierownik Biura LGD" w stowarzyszeniu "Sąsiedzi" 

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

 

Łomşa 08.04.2011

Wynik I etapu naboru na stanowisko pracy

"Kierownik Biura LGD w Stwowarzyszeniu Sąsiedzi"

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

 

Łomşa 08.02.2011

Wynik II etapu naboru na wolne stanowisko pracy

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

 

Łomşa 08.02.2011

Wynik I etapu naboru na wolne stanowisko pracy

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

Łomşa 10.03.2010

Informacja o zakończonym naborze specjalisty ds. projektów

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)

 

Łomşa 05.10.2009

Informacja o zakończonym naborze na wolne stanowiska pracy

Szczegóły informacji (do pobrania w formacie PDF)Dołącz do nas

Opublikowano w: O LGD

Deklaracja członkowska (sektor społeczny) stowarzyszenia, fundacje -

Deklaracja członkowska (sektor publiczny) -

Deklaracja członkowska (sektor gospodarczy)  -

Deklaracja członkowska (sektor społeczny) osoba fizyczna -

Gminy zrzeszone

Opublikowano w: O LGD

miastkowo

         

Lomza

         

Piatnica


Gmina Miastkowo


 


           Gmina Łomşa


 


Gmina Piątnica


sniadowo   wizna   jedwabne


Gmina Śniadowo

 

 

 

Gmina Wizna

 

 

 

Gmina Jedwabne

 

   


           Gmina Przytuły

   


Dokumenty LGD

Opublikowano w: O LGD

 

Procedura oceny wnioskĂłw i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia

 Procedura przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków
 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji
 Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków 

 Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych
 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania
Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
   LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016-2022
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020


Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja


Lokalna Strategia Rozwoju

 

Statut Stowarzyszenia

 

Regulamin naboru pracownikĂłw

 

Regulamin Rady

 

Ankieta monitorująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Księga wizualizacji znaku "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"

 

Ewaluacja 2010

Ewaluacja 2011

Ewaluacja 2012


Raport z badania ewaluacyjnego dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i efektów wdrażanych przedsięwzięć przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w 2013 roku


Raport z badania ewaluacyjnego dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i efektów wdrażanych przedsięwzięć przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w 2014 roku

 

Raport z badania ewaluacyjnego dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i efektów wdrażanych przedsięwzięć przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w 2015 roku


Władze Stowarzyszenia

Opublikowano w: O LGD

Zarzą…d

 • Lidia Małgorzata Grzejka - Prezes Zarządu
 • Elżbieta Szabł‚owska - Wiceprezes
 • Jolanta Jałowiecka - Członek Zarządu
 • Barbara Sobczyń„ska - Wanke - Członek Zarządu
 • Sylwester Bednarczyk - Członek Zarządu

Rada

 • Piotr Kł‚ys
 • Jacek Albin Nowakowski
 • Mariola Kupidł‚owska
 • Edward Łada
 • Kazimierz Gółrski
 • Andrzej Zaremba
 • Zbigniew Sokołowski
 • Jerzy Wróblewski
 • Danuta Archacka
 • Damian Sierzputowski
 • Agnieszka Zduńczyk
 • Krzysztof Ryszard Kozicki
 • Urszula Długokę™cka
 • Dariusz Wojewoda
 • Rafał‚ Pstrą…gowski

Komisja Rewizyjna

 • Gabriela Bogusł‚awa Piszczatowska - Przewodniczą…ca Komisji Rewizyjnej
 • Sławomir Lachowski - Wiceprzewodniczą…cy Komisji Rewizyjnej
 • Maria Mrozek - Członek Komisji Rewizyjnej

Lokalna… Grupa™ Dział‚ania Stowarzyszenie ,,Są…siedzi tworzy 54 czł‚onków reprezentują…cych nastę™pują…ce sektory: publiczny, społ‚eczny oraz gospodarczy:

Sektor publiczny:

 1. Gmina Łomża
 2. Gmina Pią…tnica
 3. Gmina Śniadowo
 4. Gmina Wizna
 5. Gmina Miastkowo

Sektor społ‚eczny:

 1. Jacek Albin Nowakowski
 2. Edward Łada
 3. Barbara Sobczyńska -€“ Wanke
 4. Urszula Długokę™cka
 5. Zakład Fryzjerski -€“ Elżbieta Szabł‚owska
 6. Agnieszka Zduń„czyk
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Łomża
 8. Dariusz Wojewoda
 9. Danuta Archacka
 10. Iwona Dryka
 11. Piszczatowska Gabriela Bogusł‚awa
 12. Jan Krzysztof Nadolny
 13. Grażyna Nadrowska
 14. Mariola Kupidł‚owska
 15. Bożena Skarżyń„ska
 16. Maria Mrozek
 17. Zofia Błachnio
 18. Lidia Mał‚gorzata Grzejka
 19. Jolanta Jał‚owiecka
 20. Krzysztof Wysocki
 21. Klub Strzelectwa Sportowego "BAZUKA"
 22. Fundacja Narwianska
 23. Krzysztof  Niemyjski
 24. Tomasz Walczuk
 25. Anna Gtatowska
 26. Gminny Klub Sportowy "FORTY PIĄTNICA"€™
 27. Fundacja Sagittarius
 28. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pią…tnica
 29. Anna Barcicka
 30. Daria Malinowska
 31. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,RUSZCZKI"
 32. Biebrzańsko Narwiań„skie Towarzystwo Agroturystyczne €™
 33. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej ,,BONUM"™
 34. Ochotnicza Straż Pożarna w Miastkowie

Sektor gospodarczy:

 1. Jerzy Wrółblewski
 2. Elżbieta Anna Nadolna
 3. Maria Ostrowska
 4. Bar €™U Danuty€™ Danuta Trepanowska
 5. Jan Bzura
 6. Jolanta Olszewska
 7. Bogdan Tomaszewski
 8. Andrzej Zaremba
 9. Jolanta Elżbieta Szczepocka
 10. Wojciech Zenon Szczepocki
 11. Bożena Śšwią™szkowska ,,Zabawka"€™
 12. DAMBUD Damian Sierzputowski
 13. Waldemar Marczyk
 14. Tomasz Karasiński "Usł‚ugi i produkcja wyrobów z drewna"
 15. Agnieszka Alicja Komorowska

O LGD

Opublikowano w: O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada 2008r. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD. Następnie dołączyli do tego grona przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu gminnego: gmina miejsko - wiejska Jedwabne oraz gminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo i Wizna. W ramach tak ukształtowanego partnerstwa przeprowadzono wybory do Rady - organu decyzyjnego.

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" jest partnerstwem publiczno - gospodarczo - społecznym, ponieważ jego członkami są podmioty reprezentujące sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. W momencie utworzenia LGD liczyła łącznie 56 osób i instytucji.

Obszar LGD stanowi 1 068 km2. Liczba ludności 42 834 (31.12.2006 r.)

Przedmiotem działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi" jest wdrażanie Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru następujących gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo oraz Wizna.

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na obszarze LGD polegający na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Realizacja niniejszej Strategii przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich LGD, wzmocnienia kapitału społecznego na wsi, poprawy samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym, wzrostu aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowania powstawania nowych miejsc pracy, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi" jest: Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru LGD oraz wzrost atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Strona 20 z 20

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!