Łomżyńskie Forum Samorządowe

Obszar stowarzyszenia zamieszkuje ok. 300 tyś. osób - około 1/4 ludności woj. podlaskiego (dane GUS).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

- Krzewienia kultury i tradycji narodu Polskiego
- Rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości
- Aktywizacji i integracji mieszkańców
- Podnoszenia jakość życia

DZIAŁANIA

- Reprezentowanie interesów samorządów.
- Inicjowanie, promowanie, wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, aktywność społeczną i integrację.

arrow
arrow

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś: III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Lider: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Suwałki, Miasto Bielsk Podlaski, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

Realizator: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Cel główny: Celem głównym projektu jest do 14.04.2019r. upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z teren województwa podlaskiego oraz rodziców uczniów biorących udział w projekcie poprzez realizację kursów, eventów edukacujno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno- promocyjnych.

Planowane efekty: Opracowanie narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej, targi edukacyjno-zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom szkół zawodowych, spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami, wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach, konkursy dedykowane róznym zawodom, kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe, wsparcie dedykowane rodzicom, wsparcie dedykowane szkołom kształcenia zawodowego w zakresie promocji oraz rekrutacji, organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom, warsztaty dla doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji zawodowych.

Do kogo skierowany: 145 gimnazja stanowiące co najmniej 60 % szkół gimnazjalnych z każdego subregionu województwa podlaskiego

Ogólna wartość projektu:  6 057 435,03

Dofinansowanie: 5 748 435,03

Okres realizacji: 15.04.2017 - 14.04.2019

Opiekun naukowy ds. rodziny w projekcie "DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

"PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja"

 KONKURS I/2017


Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach "Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja" dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru wniosków od 13.03.2017r. do 30.03.2017r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

ogłasza wyniki naboru na stanowisko:

OSOBA DO OBSŁUGI PRAWNEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Wynik naboru

 OSOBA DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Wynik naboru

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

OSOBA DO OBSŁUGI PRAWNEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Wymagania

 OSOBA DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Wymagania

Więcej artykułów…